Pengertian Tarkib Tarkib adalah kedudukan satu persatu kalimat dalam susunan kalam. Tarkib di bagi dua, ‘umdah dan fudlah. 1. Tarkib […]

ISIM MAUSHUL Isim maushul  ialah kata sambung yang mempunyai shilah dan ‘aid. Shilah ialah jumlah atau sibih jumlah  yang jatuh […]

Isim Mabni Isim mabni yaitu isim yang menyerupai huruf dalam segi jumlah hurufnya, yaitu terdiri dari huruf sedikit. Macam-Macam Isim […]

Inna dan Saudaranya Inna  dan saudara-saudaranya adalah amil yang merusak susunan mubtada’ dan khobar. Lalu mubtada’ tersebut menjadi isimnya yang […]

  • 1
  • 2