Umum

Berikut Ayat Al Quran Tentang Muamalah

×

Berikut Ayat Al Quran Tentang Muamalah

Share this article

Al Quran adalah kitab suci umat muslim yang memuat petunjuk hidup dari Allah SWT. Di dalamnya terdapat banyak ayat yang mengatur tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Muamalah sendiri merujuk pada segala bentuk transaksi dan interaksi sosial, baik antara individu maupun antara individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa ayat Al Quran yang berkaitan dengan muamalah.

Ayat Tentang Kejujuran

Kejujuran merupakan prinsip penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Allah SWT dalam Al Quran banyak menekankan pentingnya kejujuran dalam segala bentuk transaksi dan interaksi sosial. Beberapa ayat yang berkaitan dengan kejujuran antara lain:

1. “Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa persoalan hukum yang tidak kamu ketahui ke hadapan Allah. Sesungguhnya memakan harta secara batil adalah suatu perbuatan yang sangat keji.” (QS Al-Baqarah: 188)

2. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS An-Nisa: 29)

Pos Terkait:  Rahasia Angka 7 dan 24 dalam Kalimat Tahlil

3. “Dan janganlah kamu campuradukkan yang buruk dengan yang baik, atau kamu makan harta itu dengan yang buruk, sedangkan kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 267)

Ayat Tentang Keadilan

Keadilan juga merupakan prinsip penting dalam muamalah. Allah SWT dalam Al Quran banyak menekankan pentingnya keadilan dalam segala bentuk transaksi dan interaksi sosial. Beberapa ayat yang berkaitan dengan keadilan antara lain:

1. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa: 29)

2. “Dan jika kamu berbicara, maka hendaklah kamu berbicara dengan adil, meskipun tentang kerabatmu.” (QS Al-An’am: 152)

3. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-Nisa: 58)

Ayat Tentang Kerja Keras dan Ketenangan

Kerja keras dan ketenangan juga penting dalam muamalah. Allah SWT dalam Al Quran banyak menekankan pentingnya kerja keras dan ketenangan dalam segala bentuk transaksi dan interaksi sosial. Beberapa ayat yang berkaitan dengan kerja keras dan ketenangan antara lain:

Pos Terkait:  Pengertian Penganiayaan: Jenis dan Macamnya

1. “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang.” (QS Ali Imran: 133-134)

2. “Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya dia berjihad untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS Al-Ankabut: 6)

3. “Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Rabbnya, dan mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, dan menolak (membalas) kejahatan dengan kebaikan; mereka itu untuk (memperoleh) tempat yang baik di akhirat.” (QS Ar-Ra’d: 22)

Ayat Tentang Kebaikan

Kebaikan juga penting dalam muamalah. Allah SWT dalam Al Quran banyak menekankan pentingnya kebaikan dalam segala bentuk transaksi dan interaksi sosial. Beberapa ayat yang berkaitan dengan kebaikan antara lain:

1. “Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai mereka mencapai umur dewasa. Dan sempurnakanlah pengukuran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berbicara dengan adil, meskipun tentang kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu supaya kamu ingat.” (QS Al-An’am: 152)

Pos Terkait:  Wali Nikah Perempuan dalam Pernikahan: Perlukah?

2. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS An-Nahl: 90)

3. “Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai datang hari yang mereka ditakdirkan (untuk menerima siksa).” (QS Ibrahim: 42)

Kesimpulan

Al Quran mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Kejujuran, keadilan, kerja keras dan ketenangan, serta kebaikan adalah prinsip-prinsip penting dalam muamalah yang banyak ditekankan oleh Allah SWT dalam Al Quran. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, umat muslim diharapkan dapat menjalani muamalah dengan baik dan mendapatkan berkah dari Allah SWT.