Umum

Berikut Ayat Al Quran Tentang Masjid

×

Berikut Ayat Al Quran Tentang Masjid

Share this article

Masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam. Di dalam masjid, umat Islam berkumpul untuk melaksanakan ibadah shalat bersama-sama. Selain itu, masjid juga menjadi tempat untuk mengaji, mengadakan acara keagamaan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Berikut adalah ayat-ayat Al Quran yang membahas tentang masjid.

1. Surat Al-Baqarah Ayat 114

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang menyebut nama Allah dalam masjid-masjid Allah dan berusaha merusaknya? Mereka tidak seharusnya memasukinya, kecuali dalam keadaan takut. Bagi mereka di dunia ini ada kehinaan dan bagi mereka di akhirat azab yang besar.”

Surat Al-Baqarah ayat 114 ini memberikan peringatan bagi orang-orang yang ingin merusak masjid dan melarang menyebut nama Allah di dalamnya. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk selalu menghormati tempat ibadah dan tidak melakukan tindakan yang merusaknya.

2. Surat Al-Haj Ayat 40

“(Yaitu) orang-orang yang diusir dari rumah-rumahnya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata: “Allah adalah Tuhan kami”. Dan kalau tidaklah Allah menolong sebagian umat dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Kuat lagi Perkasa.”

Surat Al-Haj ayat 40 mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kebebasan beragama dan melindungi tempat-tempat ibadah. Ayat ini juga menekankan bahwa Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong-Nya dan mempertahankan agama-Nya.

3. Surat Al-Jumu’ah Ayat 9

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Surat Al-Jumu’ah ayat 9 mengajarkan kepada umat Islam bahwa shalat Jumat adalah ibadah yang sangat penting dan harus diutamakan. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk meninggalkan kegiatan dunia saat waktu shalat tiba dan fokus pada ibadah kepada Allah.

Pos Terkait:  Pengertian Ada Al Hadis Syarat Syarat

4. Surat An-Nur Ayat 36

“Di dalam rumah-rumah yang telah diizinkan Allah supaya dibangun dan nama-Nya dimuliakan di dalamnya, orang-orang yang memuja-muja-Nya di waktu pagi dan petang.”

Surat An-Nur ayat 36 menjelaskan bahwa masjid adalah tempat untuk memuja dan menghormati Allah. Ayat ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya membangun masjid sebagai tempat ibadah dan menghormati nama Allah di dalamnya.

5. Surat Al-Haj Ayat 27-28

“Dan adzanlah (menyatakan waktu ibadah) bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji. Mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan atas kendaraan yang cepat dari segenap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang diberikan kepada mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas hewan ternak yang diberi-Nya rezeki kepada mereka, maka makanlah dari dagingnya dan berikanlah kepada orang yang sangat memerlukan dan yang sangat miskin.”

Surat Al-Haj ayat 27-28 menjelaskan tentang pentingnya ibadah haji dan mengajarkan kita tentang kebaikan dalam berbagi rezeki dengan orang yang membutuhkan. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk selalu menyebut nama Allah dalam setiap kegiatan dan menghormati hewan ternak yang diberi rezeki oleh Allah.

6. Surat Al-Imran Ayat 96-97

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Kami telah mengambil perjanjian dari orang-orang Israel dan telah mengutus kepada mereka rasul-rasul. Dan setiap kali datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka membangkang sebagian mereka dan sebagian yang lain mereka bunuh atau mereka salibkan.”

Surat Al-Imran ayat 96-97 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan menghormati perbedaan. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya beriman kepada Allah dan memperjuangkan kebenaran, meskipun hal tersebut tidak selalu populer di mata masyarakat.

7. Surat Al-Baqarah Ayat 143

“Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu umat yang moderat, supaya kamu menjadi saksi atas manusia, dan supaya Rasul menjadi saksi atas kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang dahulu kamu hadapi, melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Dan sungguh-sungguh sulit kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Pos Terkait:  Pengertian Zuhud: Dalil, Hikmah, dan Maknanya

Surat Al-Baqarah ayat 143 mengajarkan kepada umat Islam tentang pentingnya menjaga keberagaman dan menjadi umat yang moderat. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya mengikuti tuntunan Rasulullah dan menjalankan ibadah dengan penuh keyakinan dan cinta kepada Allah.

8. Surat Al-Hujurat Ayat 13

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya saling mengenal dan menghormati perbedaan antar bangsa dan suku. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa keberhasilan dalam hidup bukan ditentukan oleh latar belakang atau kekayaan, melainkan oleh ketakwaan kepada Allah.

9. Surat Al-Baqarah Ayat 177

“Bukanlah kebajikan itu karena menghadapkan mukamu ke arah timur atau barat, tetapi benar-benar kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan) dan orang-orang yang meminta-minta; serta memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila telah berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesulitan dan penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Surat Al-Baqarah ayat 177 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya beriman kepada Allah dan mengamalkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya membantu orang yang membutuhkan dan menjalankan ibadah dengan penuh kesabaran dan ketakwaan kepada Allah.

10. Surat Al-Ma’idah Ayat 6

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghina sesama kamu yang (mungkin) lebih rendah derajatnya dari pada kamu dan jangan pula wanita (menghina) wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang kamu hina itu lebih baik daripada kamu. Dan janganlah kamu mencela satu sama lain dan janganlah kamu memanggil sesama kamu dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk setelah (seorang) beriman. Dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Pos Terkait:  Biografi Singkat Jamaluddin Al-Afghani

Surat Al-Ma’idah ayat 6 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghormati dan menghargai sesama manusia, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga tutur kata dan tidak mencela atau memanggil orang dengan sebutan yang buruk.

11. Surat Al-An’am Ayat 162

“Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam.”

Surat Al-An’am ayat 162 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengabdi hanya kepada Allah dan menghormati-Nya sebagai Tuhan semesta alam. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan ibadah dan ketaatan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan.

12. Surat Al-Baqarah Ayat 186

“Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepada-Ku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”

Surat Al-Baqarah ayat 186 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berdoa dan memohon kepada Allah dalam setiap keadaan. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk selalu mematuhi perintah Allah dan menjalankan hidup dalam kebenaran dan ketakwaan kepada-Nya.

13. Surat An-Nisa Ayat 58

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Surat An-Nisa ayat 58 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berlaku adil dan berbuat kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjauhi perbuatan keji dan permusuhan, serta belajar dari pengalaman untuk menjadi lebih baik.

14. Surat Al-Baqarah Ayat 222

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kekotoran”. Oleh sebab itu, janganlah kamu mendekati wanita di waktu ia haidh, sebelum ia suci. Dan janganlah kamu mendekati mereka (istri-istrimu) sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci (setelah selesai haidh), maka