Umum

Sifat Manusia Menurut Al Quran

×

Sifat Manusia Menurut Al Quran

Share this article

Al Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang memuat berbagai macam hukum, perintah, larangan, dan juga berbagai kisah terkait dengan agama Islam. Al Quran juga memuat tentang sifat manusia, baik yang positif maupun negatif. Berikut ini adalah beberapa sifat manusia menurut Al Quran:

1. Sifat Kebenaran

Sifat kebenaran merupakan sifat yang sangat penting bagi manusia. Menurut Al Quran, kebenaran adalah sesuatu yang harus dipegang teguh oleh manusia. Al Quran mengajarkan bahwa Allah SWT senantiasa memerintahkan manusia untuk berbuat jujur dan menghindari kebohongan.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Isra ayat 81, “Dan katakanlah, ‘Kebenaran telah datang dan kesesatan telah lenyap. Sesungguhnya kesesatan pasti lenyap’.” Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan pengertian bahwa kebenaran haruslah dipegang teguh dan kesesatan harus dihindari.

2. Sifat Kesabaran

Sifat kesabaran juga termasuk sifat yang sangat penting bagi manusia. Menurut Al Quran, kesabaran adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran sangat diperlukan agar manusia dapat menghadapi berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 153, “Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan pengertian bahwa kesabaran merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman.

3. Sifat Keadilan

Sifat keadilan juga merupakan sifat yang sangat penting bagi manusia. Menurut Al Quran, keadilan adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan sangat diperlukan agar manusia dapat hidup dengan tenang dan damai.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 135, “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.” Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan pengertian bahwa keadilan haruslah dipegang teguh oleh setiap orang yang beriman.

Pos Terkait:  Fakta Nabi Ismail: Kisah dan Keajaiban dalam Sejarah Islam

4. Sifat Kepedulian

Sifat kepedulian juga merupakan sifat yang sangat penting bagi manusia. Menurut Al Quran, kepedulian adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kepedulian sangat diperlukan agar manusia dapat hidup saling membantu dan mendukung satu sama lain.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hujurat ayat 10, “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan pengertian bahwa kepedulian haruslah dipegang teguh oleh setiap orang yang beriman.

5. Sifat Ketuhanan

Sifat ketuhanan juga merupakan sifat yang sangat penting bagi manusia. Menurut Al Quran, ketuhanan adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, ketuhanan sangat diperlukan agar manusia dapat hidup dengan penuh keberkahan dan kebahagiaan.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-An’am ayat 162, “Katakanlah, ‘Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan pengertian bahwa ketuhanan haruslah dipegang teguh oleh setiap orang yang beriman.

6. Sifat Kepatuhan

Sifat kepatuhan juga merupakan sifat yang sangat penting bagi manusia. Menurut Al Quran, kepatuhan adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kepatuhan sangat diperlukan agar manusia dapat hidup dengan taat dan patuh terhadap perintah Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 90, “Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat kebaikan dan memberi kepada kaum kerabat (apa yang menjadi hak mereka), dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran.” Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan pengertian bahwa kepatuhan haruslah dipegang teguh oleh setiap orang yang beriman.

7. Sifat Kekuatan

Sifat kekuatan juga merupakan sifat yang sangat penting bagi manusia. Menurut Al Quran, kekuatan adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kekuatan sangat diperlukan agar manusia dapat menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan yang diberikan oleh Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Anfal ayat 60, “Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan supaya kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya.” Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan pengertian bahwa kekuatan haruslah dipegang teguh oleh setiap orang yang beriman.

Pos Terkait:  Belalang Emas dan Terurainya Ujian Nabi Ayyub

8. Sifat Kecintaan

Sifat kecintaan juga merupakan sifat yang sangat penting bagi manusia. Menurut Al Quran, kecintaan adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kecintaan sangat diperlukan agar manusia dapat hidup dengan penuh kasih sayang dan kebaikan.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 195, “Dan janganlah kamu mengeluarkan harta mu dengan cara yang sia-sia, dan janganlah kamu menyerahkan dirimu kepada kebinasaan. Dan berbuatlah kebajikan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan pengertian bahwa kecintaan haruslah dipegang teguh oleh setiap orang yang beriman.

9. Sifat Kebajikan

Sifat kebajikan juga merupakan sifat yang sangat penting bagi manusia. Menurut Al Quran, kebajikan adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kebajikan sangat diperlukan agar manusia dapat hidup dengan penuh keberkahan dan kebahagiaan.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 177, “Bukanlah kebajikan itu menghadapkan muka kamu ke arah timur dan barat, akan tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir (yang memerlukan) dan kepada orang-orang yang meminta-minta. Dan (kebajikan itu pula) memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang memenuhi janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan pengertian bahwa kebajikan haruslah dipegang teguh oleh setiap orang yang beriman.

10. Sifat Kerendahan Hati

Sifat kerendahan hati juga merupakan sifat yang sangat penting bagi manusia. Menurut Al Quran, kerendahan hati adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kerendahan hati sangat diperlukan agar manusia dapat hidup dengan penuh kesederhanaan dan tidak sombong.

Pos Terkait:  Relevansi Kajian Ilmu Hadits dan Faedahnya

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Furqan ayat 63, “Dan hamba-hamba Allah yang paling kasih sayang adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang menghindarkan diri dari omongan orang jahil) ‘Salam’.” Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan pengertian bahwa kerendahan hati haruslah dipegang teguh oleh setiap orang yang beriman.

11. Sifat Kekuasaan

Sifat kekuasaan juga merupakan sifat yang sangat penting bagi manusia. Menurut Al Quran, kekuasaan adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Namun, kekuasaan harus digunakan dengan bijak dan tidak menindas orang lain.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 8, “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan sebagai saksi-saksi bagi Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Apabila kamu berbuat dosa, maka janganlah kamu melanggar hak orang lain dan janganlah kamu menindas (mereka). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan pengertian bahwa kekuasaan haruslah digunakan dengan bijak dan tidak menindas orang lain.

12. Sifat Kekeliruan

Sifat kekeliruan adalah sifat negatif yang harus dihindari oleh manusia. Kekeliruan dapat menyebabkan manusia melakukan kesalahan dan melenceng dari ajaran agama.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 168, “Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan pengertian bahwa manusia harus menjauhi kekeliruan dan mengikuti ajaran agama yang benar.

13. Sifat Ketidakadilan

Sifat ketidakadilan adalah sifat negatif yang harus dihindari oleh manusia. Ketidakadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kerusuhan di masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hujurat ayat 9, “Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin bertikai, maka damaikanlah antara keduanya. Tetapi jika yang satu melanggar terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang melanggar itu hingga kembali ke perintah Allah. Jika sudah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adilah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku